خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت سنگ حایر                                              

شرکت سنگ حایر بعنوان یکی ازشرکت های معتبر درزمینه ی تهیه و تولید انواع سنگ های ساختمانی و نما باایجاد تفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان , خودرا متعهد  اصول زیر میداند

رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان

توسعه منابع انسانی ازطریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص درحوزه های اجرایی

فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران درتصمیم گیری های سازمانی

گسترش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود

بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر

فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت باشرکت های صاحب نام درمنطقه و جهان بمنظور دستیابی به اصول بالااین شرکت سیستم مدیریت کیفیت رامنطبق باالگوی استاندارد ISO9001:2015 درکلیه سطوح به اجرا درآورده وبطور مداوم خودرانسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی درراستای این خط مشی اقدام نموده و بابازنگری ازطریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی رابررسی میکند. اینجانب بااعتقاد کامل و عزمی راسخ ازاین سیستم پشتیبانی نموده وازهمه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن درجهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند . جهت پیشبرداین سیستم و بمنظور حصول اطمینان ازکارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت درامور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است

شرکت سنگ حایر